Norsk Mid-Amatør Golf Turneringsbestemmelser

1.0 Generelt
2.0 Mid Am Tour

1.0 Generelt
(Bestemmelsene under dette punkt gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen).

1.1 Regler
Turneringene spilles etter disse turneringsbestemmelser og for øvrig ifølge golfregler fra Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews og eventuelle lokale regler som foreligger i skriftlig form. Dersom det oppstår uoverensstemmelser om regelfortolkning, meldes dette til turneringslederen som enten avgjør spørsmålet eller forelegger dette for NMAG’s dommerkomité. En avgjørelse tatt av turneringslederen kan ankes til behandling i NMAG’s dommerkomité av enhver turneringsdeltaker. Ved anke til NMAG’s dommerkomité, vil videre saksbehandling bli foretatt i overensstemmelse med golfreglenes punkt 34-3, og slik at NMAG’s dommerkomité trer inn som komitéen med ansvar for turneringen.

1.2 Hvem kan delta
Mannlige spillere og kvinnelige spillere som har fylt eller fyller 25 år i inneværende år. Medlemmer av utenlandsk Mid-Amatør organisasjon kan delta utenom Uttak. Kun spillere med amatørstatus kan representere NMAG i internasjonale mesterskap, hvis ikke annet er nevnt i angjeldende turneringsbestemmelser.

1.3 Golfbil eller tilsvarende transport
Dersom den aktuelle banen og turneringens bestemmelser tillater det, kan det under spillet benyttes golfbil eller tilsvarende, forutsatt gyldig legeattest.

1.4 Individuelle turneringer

1.4.1 Innbydelse, påmelding og startlister
Innbydelse publiseres i Golfbox MidAm Tour senest 3 uker før turneringsdatoen. Påmelding gjøres i Golfbox fram til angitt påmeldingsfrist. Startliste vil bli lagt ut på Golfbox så snart turneringen er trukket, normalt 2-3 dager før turneringsdato.

1.4.2 Fremmøte til turneringen
Spiller skal møte på startstedet klar til spill, 5 min før det tidspunktet som er oppført i startlisten i individuelle turneringer. Ved fremmøte innen 5 minutter etter starttidspunktet, pådrar spilleren seg 2 straffeslag i følge regel 6-3 og iht NGFs turneringsbestemmelser. Før start må spilleren ha betalt greenfee og startkontingent, bekreftet korrekt handicap og fått utlevert sitt scorekort og evt. lokale regler.

1.4.3 Forfall
Forfall må meldes til turneringsledelsen uten opphold, dog senest før første start. Innen påmeldingsfristen er ute kan man stryke seg selv i Golfbox. Deretter meldes forfall til turneringsleder som er oppført under “Turneringsinformasjon” for turneringen i Golfbox. Før startliste er offentliggjort, går melding til NMAG, og etter offentliggjøring til arrangerende klubb. Eventuelle krav på greenfee fra arrangerende klubb må dekkes av spilleren.

1.4.4 Overtegning
Ved overtegning strykes medlemmer i følge påmeldingstidspunkt i Golfbox. Høyeste deltagerantall kan være påført innbydelsen i Golfbox. Ved overtegning vil det opprettes venteliste.

1.4.5 Langsomt spill: Spillehastighet og regler for tidtaking
Tillatt spilletid for en runde inklusiv tid til kontroll og innlevering av scorekort kan være oppgitt før runden. Regel 6-7, anm. 2. Det vil da foreligge et tidsskjema for banen der det for hvert hull er angitt et seneste tidspunkt for avslutning av hullet. Et hull er avsluttet når hele gruppen har forlatt greenen.
Hvis det ikke er formildende omstendigheter, benyttes det tidtaking for en gruppe som ikke holder sin posisjon i startfeltet. En gruppe er ute av posisjon når den ikke har avsluttet hullet innen angitt tidspunkt på tidsskjemaet og i tillegg er mer enn startintervallet bak gruppen foran. Når det er en spillers tur til å spille skal vedkommende ikke bruke mer enn 40 sekunder. Spilleren kan bruke inntil 10 sekunder ekstra som den første i gruppen til å:

a) slå ut på et par 3 hull
b) slå 2. slaget på et par 4 eller par 5 hull
c) slå et slag på eller nær en puttinggreen

Straff for brudd på disse bestemmelser i følge regel 6-7:
1. forseelse – muntlig advarsel.
2. forseelse – ett straffeslag.
3. forseelse – to straffeslag.
4. forseelse – diskvalifikasjon.

Anm.: Tidtaking starter i det øyeblikk en marshall/turneringsleder anser at det er spillerens tur til å spille. En advarsel vil gjelde for hele runden selv om gruppen kommer tilbake i posisjon.

1.5 Generelle lokale regler
Godkjent utstyr for avstandsmåling er tillatt i NMAG turneringer, men regler for spillehastighet må følges.

2.0 Mid-AmTour

2.1 Klasseinndeling

Det spilles i 3 klasser.
Alle klasser spiller fra normal klubbtee (gul for herrer, rød for damer).
Klasse A, Hcp + 3,0 – 4,9, Brutto Slaggolf
Klasse B, Hcp 5,0 – 9,9, Brutto Slaggolf
Klasse C, Hcp 10,0 – 36, Netto Slaggolf

Alle klasser spiller slaggolf som gir maks score par + 5 slag. Altså 8, 9 eller 10 slag. Det er altså mulig å plukke opp og notere maks score.

Spillere som via hcp-endring skifter klasse, vil ved sesongslutt bli avregnet til den klasse vedkommende har spilt flest turneringer.

Spill på baner med par annet enn 72 vil i Order of Merit (OOM) blir korrigert med poeng lik par-differanse. Det vil si at spill på en bane med par 70 gis 2 tilleggslag i OOM. Spillerens 4 beste runder teller i sammendraget, og man må ha spilt minimum 4 turneringer for å telle i sammendraget.

Avgjørelse ved likt resultat:

• Dersom to eller flere spillere har samme score blir det delt plassering og premiering.

2.2 Premiering
Det deles ut et antall premier som tilsvarer 1/5 av deltakerantallet i hver klasse. Kr 60 pr spiller pr runde benyttes til premiering. 20 % av deltagerne premieres i hver klasse for hver turnering, og de 5 beste i hver OOM ved sesongslutt.  Premier samles opp gjennom sesongen og premiesjekker deles ut/sendes ut ved sesongslutt. Liste over mottatte premier skal finnes i Golfbox.

2.3 Mid-Am Tour sammendrag
Spillerens 4 beste resultater registrert i en klasse teller for premiering sammenlagt. Ved lik poengsum rangeres etter høyest oppnådd poeng i en enkelt turnering. Ved fortsatt likhet, vil beste “ikke tellende resultat” avgjøre rekkefølgen.

2.4 Startkontingent
Det betales kr 150,- i startavgift. Dette dekker premiering og administrasjon. I tillegg betales redusert greenfee. Greenfeesatsen varierer fra klubb til klubb og vil bli oppgitt i Golbox. Det er ingen medlemsavgift.